Nyheter

Innspill til Oppland og Hedmark fylkeskommuner

Østnorsk jazzsenter og MØST har sendt inn skriftlig innspill i forbindelse med forslag om å etablere organisasjonen Musikk Innlandet.

Telemarksforsking har på oppdrag fra Oppland og Hedmark fylkeskommuner skrevet en rapport med anbefalinger om å opprette Musikk i Innlandet. Rapporten kan leses her

 

Østnorsk jazzsenter har gitt innspill til forslaget om å opprette Musikk i Innlandet:

 • Forslaget om etablering av Musikk i Innlandet (MI) representerer en historisk satsing på det frie musikkfeltet, og vil bidra til å styrke lokale bransjeaktører gjennom kjøp av tjenester, men også ved å inngå i samarbeid, etablere nettverk og styrke allerede eksisterende strukturer.
 • Vi støtter opprettelsen av en pool, men dette bør kombineres med oppdrag avåremålskarakter, dvs oppdrag hvor musikere, solister, musikkarrangører og komponister jobber sammen over tid. Slik ivaretas utøvernes behov for kontinuitet og fleksibilitet.
 • Vi støtter en tredeling av MI med
  • prosjekter initiert av kunstnerisk leder
  • prosjekter initiert av leder i samarbeid med lokale aktører
  • prosjekter initiert av regionale aktører

forutsatt at MI også kan initiere store produksjoner som krever større økonomisk innsats

 • Den økonomiske rammen må oppjusteres. MI bør finansieres på samme nivå som tilsvarende regionale musikksatsinger. (Per 2018 har det minste regionale orkesteret i landet, Det norske blåseensemblet, finansiering fra stat, fylke og kommune på cirka 35 mill., mens det største regionale orkesteret, Trondheim symfoniorkester, mottar omlag 123 mill.)
 • Innlandet fylkeskommune må videreføre eksisterende tilskuddsordninger utenfor MI:
  • beholde og videreutvikle eksisterende ordninger for arrangør- og festivaltilskudd
  • beholde og videreutvikle eksisterende ordninger for kunstner- og arbeidsstipender
  • bidra til, og være en pådriver for, utvikling av eksisterende og nye øvings- og produksjonslokaler og framføringsarenaer i hele regionen
 • MI, Innlandet fylkeskommune og MØST må etablere en egen avdeling av MØST i Innlandet. Det er ingen grunn til at MI skal ha ansvar for å samle inn og videreformidle musikkbransjespesifikk kompetanse, når dette ansvaret allerede er plassert hos de regionale kompetansesentrene for musikk

 

Les hele innspillet her:
MØST og Østnorsk jazzsenters innspill til ny fylkeskommunal satsing på musikk i Oppland og Hedmark_2018 10 17

 

Fra forsiden

Nyheter

Utsetter årsmøtet

Styreleder Nina Kongtorp utsetter årsmøtet inntil videre. Ny dato kommer så snart det er tilrådelig å møtes igjen.