Nyheter

Innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen

Sørnorsk jazzsenter og Østnorsk jazzsenter har levert felles innspill til Norgeshistoriens første barne- og ungdomskulturmelding.

Barne- og ungdomskulturmeldingen skal skrives av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap. Departementene melder at kulturpolitikken som gjelder barn og unge skal bygge på solid kunnskap om kultursektoren, hvilke utviklingstrekk og utfordringer vi står ovenfor, og hvordan virkemidler fungerer.

Les mer om innspillsmuligheter og kunnskapsgrunnlag på departementenes egne nettsider.

Departementene har bedt om korte og konkrete skriftlige innspill til arbeidet med meldingen.

 

Sørnorsk jazzsenter og Østnorsk jazzsenter har i dag levert følgende skriftlige innspill:

1. Kunst og kultur må være en del av barn og unges hverdag

  • I barnehagen, på barne – og ungdomstrinnet og i videregående skole må barn og unge møte faglærere i praktisk-estetiske fag. Alle kan riktignok synge, spille, danse, skape og opptre, men som i alle andre fag bør elevene møte kompetente faglærere også i kunstfagene.
  • Kunst og kultur må stå på timeplanen gjennom hele skoleløpet. Kunstfagene kan også brukes som metode i andre fag

 

2. Samarbeid mellom skolen, kulturskolen, ungdomsklubben og frivillig kulturliv – og et kultursal-løft

  • Kulturen må treffe barn og unge der de er. Skole, kulturskole og frivillig kulturliv må samarbeide om tilbud på dagtid og i skolens lokaler. Særlig for de minste barna, og for de med lengst reisevei, er det viktig at kulturaktivitetene foregår nært skolen.
  • Vi kan ikke øve jazzorkester i idrettsanlegget. Egnede lokaler med riktig utstyr er nødvendig. Når nye skoler planlegges, må det også skapes rom for kultur. Et effektivt samarbeid mellom skole, kulturskole og frivillig kulturliv er helt avhengig av at det fins gode lokaler å være, lære og framføre i. På tide med et kultursal-løft!
  • Gjenreis ungdomsklubben og de åpne arenaene hvor ungdommene selv kan styre innhold og tilbud utenfor skoletida. Her kan kulturskolen og det frivillige kulturlivet møte og skape tilbud i samarbeid med ungdommene selv.

 

3. Mangfoldet må reflekteres

  • Mangfoldet i kunst og kultur må reflekteres i tilbudet som gis fra skole, kulturskole og frivillig kulturliv. Barn og unge må få mulighet til å utfolde seg innen et bredt spekter av uttrykk. På samme måte som at barn og unge kan prøve seg på turn, friidrett og fotball, bør vi også legge til rette for at alle kan få prøve både sitar og gitar – eller korps, kor og rockeband.
  • Undervisningstilbudet i kunst og kultur må bestå av varierte undervisningsformer. Mange kulturskoler gir tilbud om 20 minutters énetime på hovedinstrument. Andre gir et mer variert tilbud hvor samspill er en del av pakken. Gjennom et bredt samarbeid mellom skole, kulturskole og frivillig kulturliv kan vi etablere et godt og mangfoldig kunst- og kulturtilbud som ivaretar både breddens og de spesielle talentenes behov.

Fra forsiden