Nyheter

Vedtektsendringer og tre nye styremedlemmer i Østnorsk jazzsenter

Enstemmige vedtak om nye representanter til styret, ny paragraf om etiske retningslinjer og disiplinærtiltak og endring i jazzsenterets geografiske virkeområde på fysisk (!) årsmøte for Østnorsk jazzsenter 21. september 2020.

Årsmøtet for Østnorsk jazzsenter ble korona-utsatt fra vårsemesteret til 21. september. Tretti samstemte medlemmer trosset buss-streiken og stilte opp til møte i Nasjonal jazzscenes lokaler på Karl Johan, hvor alle saker ble avgjort med enstemmige vedtak.

– Vi er glade for at medlemmene stilte opp slik at vi fikk avholdt et ordinært årsmøte og gjennomført valg og godkjenninger i henhold til vedtektene, sier styreleder Nina Kongtorp, som nå tar fatt på sin tredje toårsperiode som leder for styret i Østnorsk jazzsenter.

Regionreformert geografi mellom sør og øst

Med regionreformen har 19 fylker blitt til 11. Det nye fylket Vestfold og Telemark består av to fylker som fram til nå har tilhørt henholdsvis Østnorsk og Sørnorsk jazzsenters virkeområde. Styret i Østnorsk jazzsenter mener at jazzsentrenes geografiske virkeområder må være avklart. Etter dialog med både de to fylkene og Sørnorsk jazzsenter, gikk årsmøtet derfor inn for at Vestfold og Telemark fylkeskommune innlemmes i Sørnorsk jazzsenter.

Ny formålsparagraf for Østnorsk jazzsenter lyder derfor heretter:

Østnorsk jazzsenter har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer i fylkene Innlandet, Viken og Oslo. 

Sørnorsk jazzsenter har gjort tilsvarende endring på sin generalforsamling tidligere i år. Sørnorsk jazzsenter har dermed Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune som geografisk virkeområde, mens Østnorsk jazzsenter altså omfatter tre fylker. (Se Sørnorsk jazzsenters nettsider for mer informasjon om dette.)

I praksis betyr vedtaket at samarbeidsavtalen mellom Østnorsk jazzsenter og Vestfold fylke har opphørt samtidig som det er opprettet en ny avtale mellom Sørnorsk jazzsenter og Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Etiske retningslinjer og disiplinærtiltak

Metoo-kampanjen har medført positive endringer hvor aktører i kultur- og samfunnsliv nå tar aktive standpunkter for å bekjempe uakseptabel oppførsel. Østnorsk jazzsenter har nulltoleranse for handlinger, uønsket oppmerksomhet eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Sammen med Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene vedtok organisasjonen i 2012 etiske retningslinjer som omfatter alle ansatte, engasjerte og valgte representanter, men først nå har dette blitt løftet inn i foreningens lover. 

Inspirert av foreningen Balansekunst som endret sine vedtekter i fjor, la styret for Østnorsk jazzsenter fram forslag om å legge til en ny paragraf i vedtektene. Paragrafen omhandler etiske retningslinjer og disiplinærtiltak ved brudd på retningslinjer eller anklage, mistanke eller anmeldelse om brudd på straffeloven. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Ny paragraf lyder:

§8. Etiske retningslinjer og disiplinærtiltak

Styret i Østnorsk jazzsenter vedtar etiske retningslinjer for foreningen.

Brudd på retningslinjene vil medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad. En person som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på retningslinjene eller brudd på straffeloven kan bli suspendert fra verv og oppgaver i Østnorsk jazzsenter, inntil saken er avklart med politi, rettsinstans og i foreningen.

Suspensjonen vil stå inntil nytt vedtak er fattet. Dersom det stadfestes alvorlig brudd på retningslinjene eller brudd på straffeloven kan det fattes vedtak om eksklusjon, også om bruddene har skjedd utenfor Østnorsk jazzsenter.

Styret har myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak, herunder suspensjon eller eksklusjon. Vedtak kan ankes til årsmøtet. Ingen kan ekskluderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg.  

Gjenvalg og nyvalg

Styret i Østnorsk jazzsenter velges for hele årsmøteperioden som er på to år. Valgkomiteen besto av Ragnhild Menes, Tore Flesjø og Anja Skybakmoen. Komiteens forslag ble vedtatt uten endringer:

  • Nina Kongtorp, styreleder (gjenvalg)
  • Solveig Skår (gjenvalg)
  • Magnus Skavhaug Nergaard (gjenvalg)
  • Rita Rohdin Nyhuus (gjenvalg)
  • Hilde Marie Holsen (gjenvalg)
  • Halvor Voldstad (ny)
  • Martin Myhre Olsen (1.vara) (ny)
  • Kjersti Wøllo (2.vara) (ny)

Årsmøtet valgte Ragnhild Menes, Dag Erik Knedal Andersen, Henriette Eilertsen og Hayden Powell til å utgjøre valgkomité fram mot årsmøtet 2022.

 

Protokoll fra arsmøtet i Østnorsk jazzsenter, 21. september 2020 (signert 28.09.2020)

Fra forsiden

Nyheter

Jazzkurs 2024 er i gang!

23 unge musikere fra hele landet møtes til Jazzkurs i regi av Kråkstad Jazz og Østnorsk jazzsenter.