Nyheter

Høringsuttalelse til ny stimuleringsordning for idrett og frivillighet

De regionale jazzsentrene, Norsk jazzforum, FolkOrg og nyMusikk har levert felles høringssvar til Kulturdepartementet.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja la torsdag 14. januar fram forslag til nye stimuleringsordninger for idrett og frivillighet. Ordningene skal gjelde fra 1. januar til 30. juni 2021.

Forslag med utkast til forskrift, samt innsendte høringsinnspill finnes på Kulturdepartementets nettside.

De regionale jazzsentrene, Norsk jazzforum, FolkOrg og nyMusikk leverte i dag følgende høringsinnspill:

Høringsuttalelse til Kulturdepartementets forslag til ordninger om midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19

Jazzorganisasjonene, FolkOrg og nyMusikk mener fortsatt at ordningene først og fremst burde vært rettet mot innholdsleverandører til arrangementer: musikere, komponister, ensembleledere, pedagoger og teknikere. Inntekter og eventuelle overskudd fra arrangement går i all hovedsak ikke til arrangøren selv, men til musikerne og artistene som står (eller skulle stått) på scenen, og til innholds- og underleverandører.

Vi mener derfor at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og underleverandører må utvides til å kompensere nær 100%.

Når det er sagt, innser vi at det vil bli innført en ny ordning om midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren. Vi og våre medlemmer kommer til å benytte den nye ordningen.

Våre innspill til høringsforslaget er som følger:

Det er svært positivt at ordningen foreslås åpnet også for aktører som hadde 60% eller mer i offentlige tilskudd i 2019.  Det er også positivt at den nedre grensen på kr 25 000 i søknadsbeløp foreslås fjernet. Samlet betyr dette at langt flere kulturaktører kvalifiserer for ordningen i 2021, enn hva tilfellet var i fjor.

Stimuleringsordning for frivilligheten- og idretten, tiltakspakke nr. 4:

1) Tilskudd til organisasjonene etter lik prosentvis andel
Det vil være hensiktsmessig å fordele tilskudd til organisasjoner etter lik prosentvis andel som momskompensasjonen i 2020. Denne ordningen vil medføre at langt flere kulturaktører inkluderes, selv om hver enkelt aktør mottar et lite beløp.

2)  Kompensasjonsgrad
Det er positivt at kulturaktører fortsatt kan søke enkeltvis om tapte inntekter, merkostnader og kostnader knyttet til digitale alternativer. Vi mener imidlertid at kompensasjonsgraden bør være minimum 80- 100%, og ikke kun 70%. Etter snart et helt år med restriksjoner har de færreste gjenstående egenkapital til selv å dekke det foreslåtte mellomlegget på 30%.

3) Dekning av tapte publikumsinntekter
Ordningen bør dekke tapte publikumsinntekter både når arrangementer må avlyses eller gjennomføres digitalt som følge av restriksjoner, pålegg eller råd fra offentlige myndigheter.

4) Tilskudd etter søknad
Vi vil be om en oppklaring av formuleringen om «realistisk budsjett utfra situasjonen» i høringsnotatets omtale av tilskudd etter søknad. Vi forutsetter at «realistisk budsjett utfra situasjonen» betyr budsjett basert på tidligere avholdte arrangementer og gjennomsnittlig billettsalg i en normalsituasjon. Et eventuelt tilskudd bør beregnes ut ifra differansen mellom budsjetterte inntekter i normaltilstand og de faktiske inntektene ved et arrangement gjennomført med gjeldende krav og begrensninger.

For at arrangører og festivaler skal kunne dra nytte av ordningen er det essensielt at informasjonen rundt ordningen er tydelig og at søknadsprosedyren fra innsendt søknad til tildeling og til utbetalte midler er så effektiv som mulig.

Oslo, 22. januar 2021.

Linda Dyrnes
Daglig leder FolkOrg

Gry Bråtømyr
Daglig leder Norsk jazzforum

Tine Valavuo Tyldum
Daglig leder nyMusikk

Kari Grete Jacobsen
Daglig leder Østnorsk jazzsenter / på vegne av fem regionale jazzsentre

Fra forsiden